Federasyon Tüzüğü

ASOF

AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI

FEDERASYONU TÜZÜĞÜ


Madde 1: Federasyonun Adı ve Merkezi

Federasyonun Adı Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'dur. Kısa adı; ASOF 'dur.

Federasyon Merkezi ANKARA' dır.

 

Bu tüzükte kullanılan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu sözlerinden federasyonun merkez organları anlaşılır.

 

Madde 2: Federasyonun Amacı

Yurt içinde ve yurt dışında dernek kurmuş olan amatör ve/veya sportif ve/veya dinlence amaçlı olta balıkçılarını bir çatı altında toplamak, küresel anlamda amatör balıkçıların paylaşım ve dayanışma örgütü olmasını sağlamak, ülkemizdeki balıkçılığın modern ve çağdaş yönetilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yapılacak çalışmalara katkı sağlamak, balık ve balıkçılık, su dünyası, çevre ve doğa konularında yapılan olumlu çalışmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası her türlü kurum, konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf, platform ve organizasyonlar ile işbirliği içinde olmak, amacına uygun konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda uzman kişileri çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak, ulusal veya uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek, doğanın ve çevrenin korunabilmesi, olta balıkçılığının gelişmesi ve sürdürülebilir olması için küçük yaştaki bireylere ve gençlere eğitim verilmesi için ilgili bakanlıklar ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde olmak, doğa sporları ve izcilik ile uğraşan kişilerin, kurumların yaptıkları çalışmaları desteklemek ve bu faaliyetlere katılarak, olta balıkçılığı için eğitim vermek, eğitim verenleri desteklemek, karasularımız ve iç sularımızdaki su ürünleri stokları üzerinde çalışmalar yapanları desteklemek, gerek ticari, gerek amatör ve/veya sportif ve/veya dinlence amaçlı balıkçılık açısından uygulanması gereken zaman, adet ve tür yasakları hakkında çalışma yapanlara, proje hazırlayanlara teklif vermek, karasularımız ve iç sularımızda yapılacak her türlü bilimsel projenin çevreye ve su hayatına verdiği sonuçları araştırmak, araştırılmasına destek vermek, bilimsel verilerin olumsuz sonuçlarında ilgili projelere karşı mücadele etmek, sanayi, tarımsal ve evsel atıkların su hayatına ve çevreye karşı olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek,  konfederasyon oluşması için girişimlerde bulunmak, bu çalışmalar için gereken komisyonları kurmak ve organize etmek, olta balıkçılığının Sportif mücadele ve/veya müsabaka içinde olabilmesi için ilgili kurumlar ile çalışmalar yapmaktır.

 

Madde 3: Federasyonun Etkinlikleri ve Faaliyet Alanı

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur. Amacına uygun lokal açmak, avlak kurmak / kiralamak, personel çalıştırmak, sosyal ve kültürel faaliyetler için tesisler kurmak / kiralamak, olta balıkçıları arasında beşeri ilişkilerin gelişerek devam etmesi için yemekli toplantı, yarışma, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, anket, gezi v.b. etkinlikler düzenleyip ilgililerin bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak.

Su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını, verimliliğinin artırılmasını, çeşitlendirilmesini, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunlar için gereken ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuar v.b. tesisleri kurmak.  Ülke sınırları içinde yarışmalar düzenlemektir. Ayrıca, bu yarışmalarda uluslararası kural ve kriterleri de uygulatabilir. Federasyonun uluslararası alanlarda düzenleyeceği yarışmalarda ise Uluslararası Spor Balıkçılık kurallarına uymak ve uygulatmak amacındadır. Değişen koşullara, kanunlara ve yönetmeliklere göre yönetim kurulu yarışma kuralları için aldığı kararları değiştirebilir.

Sürdürülebilir balık avcılığının gelişmesi için yetiştiricilik sektöründe ilgili araç ve gereçlerin modernize edilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak / hazırlatmak, uygulamaya koymak ve bu yöndeki çalışmaları özendirmek için, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarına teklif vererek uygulama projeleri hazırlamak / hazırlatmak. Amatör olta balıkçılığı hakkında kanun ve yönetmelikler çıkarılması için girişimlerde bulunmak, istenildiğinde ilgili kuruluşlara yardımcı olmak.

 

Amacı doğrultusunda belge, doküman ve ilgili yayınları temin etmek, yayınlanan av dergilerine abone olmak, amatör olta balıkçılığı için kitap, broşür ve dergi yayınlamak, her türlü elektronik haberleşme kanalıyla federasyonun tanıtımı için faaliyette bulunmak. Bu eğitimlerin amatör balıkçılara ulaşması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

 

Federasyon, taşınır ya da taşınmaz mal, malzeme veya hizmet satın alabilir / satabilir. Demirbaşlarını ihtiyaç halinde denetimde görevli kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir, bağışlayabilir. Federasyon tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üye ve delegelerin yiyecek, giyecek ve ulaşım gibi ihtiyaç malzemeleri ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık ve vakıf kurmak.

 

Vakıf ve sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

 

Konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, yurtiçi ve yurt dışındaki konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde olarak proje bazında ortak bir amacı gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

 

Federasyon amaçlarına uygun olarak özel şahıs ve / veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.

 

Federasyon bu amaçlar çerçevesinde, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı konfederasyonlardan, federasyonlardan, derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve  adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir, ancak siyasi partilere yardım edemez.

 

Bakanlıklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, üye olabilir. Bağış ve yardımları kabul edebilir.

 

Madde 4: Federasyonun Organları

Federasyon'un; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere üç organı vardır.

Madde 5: Federasyon Üyeliği

Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre çalışmalarını yapan ve Genel Kurulu’nda federasyona üye olma kararı almış olan her amatör ve/veya sportif ve/veya dinlence amaçlı olta balıkçı dernekleri  üye olabilmek için yazılı müracaatta bulunabilir. Üyeliğin kabul edilmesi veya edilmemesi yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Aynı amaç için kurulmuş başka bir federasyonda üyeliği bulunanların üyelikleri kabul edilmez. Federasyonun asıl üyeleri, federasyon kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir. Federasyona üye olan her dernek ve delegeleri eşit hakka sahiptir.

 

Üyelik başvurusu kabul edilen yeni dernekler, giriş aidatlarını kabul tarihinden itibaren 15 gün içinde, aylık aidatlarını da takip eden ayın son gününe kadar ödemeleri gerekmektedir. Üyelikleri daha önceden yapılmış olan dernekler aidatlarını bu tüzüğün 15. maddesine göre öderler.Madde 6: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

 1. Federasyon tüzüğüne ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na aykırı davrananlar,
 2. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 3 ay üst üste ödemeyenler,
 3. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymayan veya bu kararların uygulanmasına her ne şekilde olursa olsun engel olanlar,
 4. Federasyon üyeliğinden çıkma yazılı dilekçe ile yapılır, üye derneğin üyelikten ayrılma dilekçesi federasyon Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır,
 5. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 6. Derneklerinde disiplin suçu işlemiş kişiler ve yürütmekte oldukları her türlü görevlerine adli ve idari soruşturma sonucu son verilenler federasyonda görev yapamaz.

 

Yukarıda açıkça ifade edilen durumlardan her hangi birinin tespiti halinde, Federasyon Yönetim Kurulu gerekçeleriyle birlikte ilgili derneğe yazılı olarak bildirir. Tebliği alan dernek itiraz hakkını kullanmadığı takdirde, verilen kararı kabul etmiş sayılır. Federasyon Yönetim Kurulu bu durumda derneğin üyelikten çıkarılması için gereken işlemleri Yönetim Kurulu Kararı ile yapar. Federasyondan çıkarılan derneğin ilk Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Kararına itiraz hakkı saklı tutulur. Üyelikten çıkarılan derneklerin delegelerinin de görevleri sona erer.

 

Madde 7: Federasyon Üyelerinin Hakları ve Durumları

 1. Derneğini temsil eden delegenin Genel Kurul’da 1 oyu vardır ve eşit hakka sahiptir.
 2. Delegeler başkasının adına (vekâlet yöntemi ile) oy kullanamazlar.
 3. Federasyondan çıkan veya çıkarılan derneğin yaptığı bağış, yardım ve / veya aidatları geri ödenmez.
 4. Dernekler ve delegeler federasyon tarafından verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
 5. Üyeliği sona eren dernekler federasyon üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Federasyon etkinliklerinden faydalanamaz.
 6. Genel Kurul toplantısını yapan üye dernekler en geç otuz (30) gün içinde çalışma raporlarını ve Federasyon Genel Kurulu’na katılacak delege listesini Federasyon Yönetim Kurulu’na göndermek zorundadır.

 

Madde 8: Oy Verme

Genel Kurul: Genel Kurula katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Tüzük değişikliği, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile yapılır. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

Madde 9: Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul:

Federasyondaki her dernek, Federasyon Genel Kurulu’nda 10 (on) delege ile temsil edilir, bu delegeler dernek genel kurullarınca seçilir. Bir delege bir derneği temsil edebilir.

 

Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir kez Haziran ayında toplanır. Bunun dışında Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul, federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılabilmesi için genel kurula katılanlar Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın tam üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Ancak tüzük değişikliği ve feshi konusunda ilk toplantıda 2/3 katılımıyla toplanır.

Yönetim kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul tutanakları ve kararları, bütün delegelere açık tutulur. Alınan kararlar, toplantının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde delegelere yazılı olarak bildirilir.

 

Madde 10: Genel Kurula Katılım ve Genel Kurul’un Görevleri

Üye dernek delegelerinin Genel Kurul’a katılabilmeleri için üyelik haklarının devam etmesi gereklidir. Tüzüğe göre genel kurula katılacak delegelerinin listesini yönetim kurulu düzenler.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Federasyon organlarının seçilmesi,
 2. Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe önerilerinin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Federasyon ilgili yasalara göre ulusal ve uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki konfederasyon ve çeşitli kuruluşlara üye olması ya da üyelikten ayrılması,
 7. Federasyonun feshedilmesi,
 8. İlgili kanunlarda ve Federasyon Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 9. Genel Kurul’u yönetecek bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile kâtip üyeyi açık oyla seçer. Başkan toplantıyı yönetir, başkan yardımcıları ona eşlik eder, kâtipler tutanakları düzenler, divan üyeleri Genel Kurul sonunda tutanak ve belgeleri imzalayarak Federasyon Yönetim Kurulu’na teslim ederler.

 

Madde 11: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Sayısı ve Dağılımı:

 1. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından, 3 (üç) yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden kurulur. Seçim gizli oyla yapılır.
 2. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla kendi arasından bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman üye seçer.
 3. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. İstifa eden ya da çıkarılan üye ilk Genel Kurul’da ibra edilmeden herhangi bir göreve seçilemezler.
 4. Yönetim Kurulu sayısı yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra boşalmalar yüzünden tam sayısının yarısından aşağı düşerse Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Federasyon başkanının görev ve yetkileri:

a)      Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararını uygular,

b)      Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamalarda bulunur,

c)      Federasyon bünyesinde kurulmuş komisyon ve kurullara başkanlık eder,

d)     Yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarda avansı (para) her zaman üzerinde bulundurabilir ve harcama yapabilir.

e)      Her yıl Federasyon beyannamesinin hazırlanmasını ve yönetim kurulunda görüşülmesini sağlar.

 

Sekreterin görev ve yetkileri;

a)      Federasyonun bütün yazışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

b)      Yönetim kurulu gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

c)      Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütmek,

d)     Yönetim kurulunun toplantı tutanaklarını düzenlemek, karar defterini tanzim etmek ve imzalatmak.

 

Sayman üyenin görev ve yetkileri;

a)      Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalamak,

b)      Federasyon gelirlerini tahsil etmek ve gerekli harcamaları yapmak,

c)      Gelir ve gidere ilişkin belgeleri kanunlarda belirtildiği gibi tutmak,

d)     Genel kurula sunulacak mali raporu, bilançoyu ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlatmak,

e)      Gelir-Gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defterini tutmak, demirbaşların alım satım ve kaydını yapmak,

f)       Alındı belgelerini temin etmek, gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklamak,

g)      Harcamalar ile ilgili bilgileri ilk yönetim kurulu toplantısında sunmak,

h)      Federasyon adına tahsilât yapacak yetkili kişilere alındı belgelerini teslim etmek/geri almak ve yapılan tahsilâtları denetlemek,

i)        Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlamak, süresi içinde ödenmeyen ödentiler ile ilgili raporunu yönetim kuruluna sunmak.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

 1. Genel Kurul için toplantı gündemi ve bütçe hazırlamak,
 2. Genel Kurul’un tasdik ettiği bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak,
 3. Genel Kurula federasyon etkinlikleri hakkında bir rapor ve bilânço vermek,
 4. Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenlemek,
 5. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 6. Çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri, gelir-gider defteri, demirbaş eşya defteri, alındı belgesi kayıt defterlerini aynı kanunun 11. maddesinde belirtildiği şekilde onaylatmak ve tutmak,
 7. Federasyonu temsil etmek için kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
 8. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, amatör ve/veya sportif ve/veya dinlence amacı ile amaçları doğrultusunda gerekirse göl-gölet kiralamak, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, yarışma kuralları hazırlamak, düzenlenen yarışmalara katılmak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
 9. Federasyonun amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararı almak ve uygulamak,

10.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

11.  Federasyon adına banka hesabı açmak, kapatmak ve hesaplarından para çekmek ya da bir yere para göndermek ile harcamaları yapmak için belirlenecek yetkili kişi ya da kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

12.  Yönetim Kurulu, tüm üyelerin-delegelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

13.  Gerekli görülen hallerde yurtiçinde, yurtdışında temsilcilik açılması kararını almak,

14.  Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve  toplandığında genel kurula sunmak,

15.  Başkanın yetki ve görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmediği veya başkanlık görev ve niteliğini kötüye kullandığı konusunda ciddi delillere sahip olduğu takdirde 15 gün içinde genel kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırır.

16.  Yönetim Kurulu bütün faaliyetlerinden Genel Kurul’a karşı sorumludur.

17.  Yönetim kurulu üyelerinin görevleri süresince federasyon karşısında taraf olmaması, aynı amaç için kurulmuş başka bir federasyonda görev almaması ve siyasi olarak herhangi bir makama seçilmiş olmaması gerekmektedir.

 

Madde 12: Denetim Kurulu

Denetim Kurulu üç (3) yılda bir kez Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen (3) üç asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. İç denetimi denetleme kurulu yapar.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Denetim Kurulunun Görevleri:

 1. Denetimlerini, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapmak,
 2. Yapılan denetimin sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 3. Tutulan defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazılı rapor olarak bildirmek ve bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol etmek,
 4. Federasyon tüzüğünde belirtilen amacı için sürdürülen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğine bakmak,
 5. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 13: Aidatlar

Federasyona üye olan dernekler 200,00.-TL (İkiYüzTürklirası) giriş ücreti, dernek aidatı olarak her ay 75,00.-TL (YetmişbeşTürklirası) öderler. Her üye dernek belirtilen aidatları federasyon’un belirlediği banka hesabına veya federasyon merkezine ilgili ayın son gününe kadar ödemek zorundadır. Aidatlar değişen koşullara göre Genel Kurul kararıyla azaltılabilir ya da arttırılabilir.

 

Madde 14: Federasyon Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile bütçesini geçmeden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 15: Federasyon Gelirleri

Federasyon Ait Gelir Kaynakları:

a)      Derneklerden alınacak giriş aidatı ile yıllık aidatlar,

b)      Derneklerin, delegelerin ve üçüncü kişilerin yapacakları yardım ve bağışlar,

c)      Federasyon tarafından düzenlenecek her türlü amatör ve/veya sportif ve/veya dinlence amacıyla olta balıkçılığı av yarışmaları, şenlikler, toplantılar, kongreler, sempozyumlar, avlak işletmeciliği, proje gelirleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler,

d)     Türkiye Cumhuriyeti ya da diğer devletler ile kamu kurumlarının yapacağı yardımlar,

e)      Federasyona ait taşınır / taşınmaz malların gelirleri, hizmetleri ile haklarının kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,

f)       Tüzük faaliyetlerinde belirtilen diğer gelirler.

g)      Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mallarını korurlar, mülkleri ve gelirleri üzerinde federasyon hiçbir hak talep edemez.

Federasyon paraları ulusal bir bankada federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır.

 

Madde 16: Federasyonun Giderleri

Giderler, Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçe içinde yapılır. Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu bütçe dışında harcamalar yapabileceği gibi, bütçe fasılları arasında aktarmalar da yapabilir. Bu takdirde durum raporda belirtilir.

 

Federasyonun zorunlu harcamaları dışındaki bütün harcamalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır; ancak başkan acil durumlarda, yönetim kurulunca önceden belirlenmiş kalemlerde harcama yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanması gerekmektedir.

 

Federasyonun banka hesaplarından para çekmek, havale ve EFT yapmak yetkisi yönetim kurulu kararıyla belirlenen kişi ya da kişilerin münferiden veya müştereken imzası ile mümkündür.


Madde 17: Tüzüğün Değiştirilmesi

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde18: Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul’da federasyon’un feshine karar verilmesi halinde, para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiye sonunda ortaya çıkan aktif para, mal ve hakları mevcut üye derneklere eşit olarak intikal eder.Madde 19: Yasak Hükümler

Federasyon hiçbir şekilde siyasi, ideolojik ve dini faaliyette bulunamaz, bu tip toplantılara temsilci gönderemez ve bunların hazırladıkları bildirilere imza koyamaz. Federasyon üyesi olan dernekler ve delegeler federasyon kimliği ile bu tür faaliyetlerde bulunamaz ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda belirlenen yasaklar hükmüne aynen riayet eder.


Madde 20: Hukuki Boşluklar

Bu Tüzükte yazılı olmayan boşluklar ve unutulan konular (kanun, yönetmelik, kararname) hakkında 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 

Madde 21: Federasyonun Kurucu Üyeleri

1-      Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği (OLTACILARDER)

2-      Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER)

3-      Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (GESBADER)

4-      Kayseri Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER)

5-      Köroğlu Doğa Dostu Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÖROĞLU-DER)

6-      Rastgelebalıkçı Amatör Olta Balıkçıları Derneği (RASTGELE-DER)

7-      Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği (SİNABDER)

 

Federasyonun Kurucu Delegeleri

Mustafa Serkan İNANÇ

Mustafa KÖŞKEROĞLU

Osman DEMİRTAŞ

Kenan GÜDÜCÜBAŞ

Sinan İMAMOĞLU

Beyhan DÖNMEZ

Osman OZAN

Serdar Burak CİNGÖZ

Ömer Fatin YERLİKAYA

Muzaffer YILDIRIM

Bahadır Muharrem CAN

İbrahim Kerem AVŞAR

Niyazi GERİKALAN

Serkan OKTAMIŞ

 

Federasyonun Geçici Yönetim Kurulu

Başkanı: Mustafa Serkan İNANÇ

Başkan Yardımcısı: Bahadır Muharrem CAN

Başkan Yardımcısı: Beyhan DÖNMEZ

Başkan Yardımcısı: Osman DEMİRTAŞ

Başkan Yardımcısı: Osman OZAN

Genel Sekreter: Ömer Fatin YERLİKAYA

Sayman Üye: Niyazi GERİKALAN

Federasyonun 1. Dönem Yönetim Kurulu

Başkanı: Mustafa Serkan İNANÇ

Başkan Yardımcısı: Beyhan DÖNMEZ

Başkan Yardımcısı: Niyazi GERİKALAN

Başkan Yardımcısı: Osman DEMİRTAŞ

Başkan Yardımcısı: Osman OZAN – Erol ÖRKÇÜ (10.04.2016)

Genel Sekreter: Tuncay UYANIK

Sayman Üye: Bahadır Muharrem CAN

 

Federasyonun 2. Dönem Yönetim Kurulu

Başkanı: Mustafa Serkan İNANÇ

Başkan Yardımcısı: Semih KOLÇAK

Başkan Yardımcısı: Mehmet Metin GÖKTEKİN

Başkan Yardımcısı: Tanbay SÜELÖZGEN – Çağlayan KART (15.04.2019)

Başkan Yardımcısı: Erol ÖRKÇÜ – Sevdin VATANSEVER (15.04.2019) – Niyazi GERİKALAN (29.06.2021)

Genel Sekreter: Bahadır Muharrem CAN

Sayman Üye: Göksal AKTAŞ – İbrahim YILDIZ (15.04.2019)

 

Federasyonun 3. Dönem Yönetim Kurulu

Başkanı: Mustafa Serkan İNANÇ

Başkan Yardımcısı: Semih KOLÇAK

Başkan Yardımcısı: Mehmet Metin GÖKTEKİN

Başkan Yardımcısı: Niyazi GERİKALAN

Başkan Yardımcısı: Hasan GÜLER

Genel Sekreter: Bahadır Muharrem CAN

Sayman Üye: İbrahim YILDIZ