Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

29 Haziran 2004  Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25507 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları  potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri  yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve  kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği ile  ilgili yatırımların, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üretim  sırasında etkin denetimin sağlanmasıdır.Kapsam 
MADDE 2 Bu Yönetmelik, denizlerde, iç sularda ve bunlara  bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin  tesislerin kurulma yerleri, müracaat şekli ve talebin değerlendirilmesi,  ön izin, proje onayı (kesin izin), projenin iptal edilmesi, proje  değişiklikleri, deneme üretimi, mecburi yer değişikliği, entegre tesis  kurulması, proje devri, orkinos yetiştiriciliği (besiciliği), organik su  ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, yumurta,  yavru ve damızlık materyal ithali, teknik eleman istihdamı, su ürünleri  sağlığı, çevresel etki ve koruma ve denetimle ilgili hususları kapsar. 

Hukuki Dayanak 
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri  Kanununun değişik 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri  Bakanlığını, 

Bakanlık Merkez Teşkilatı: (TÜGEM)  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, 

İl Müdürlüğü: Bakanlık İl  Müdürlüğünü, 

Su Ürünleri: Denizlerde ve iç  sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarını ( 4915  Sayılı Kara Avcılığı Kanununun kapsamına giren hayvanlar hariç), 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği:Yetiştiricilik  tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan,  su ürünlerini üretme ve/veya büyütme (besicilik) faaliyetini, 

Yetiştiricilik Tesisi: Su ürünleri  yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri, 

İç Sular: Göller, suni göller,  lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar,  akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerlerini, 

Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık  materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan  tesisleri, 

Üretme Havuzları: Su ürünleri  yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlar ile  plastik veya benzeri malzemeden yapılan tank ve benzer üniteleri, 

Ağ Havuz (Ağ Kafes): Denizlerde ve  iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla ahşap, demir veya  plastik malzemeler ile ağ kullanılarak yapılan üniteleri, 

Entansif Yetiştiricilik: Tamamen  dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği, 

Yarı Entansif Yetiştiricilik: Gübreleme  ve tamamlayıcı yemlemeye dayalı yetiştiriciliği, 

Ekstansif Yetiştiricilik: Suyun  doğal verimliliğine dayanan, stok kontrolü yapılan düşük üretimli  yetiştiriciliği, 

Proje: Yetiştiriciliği yapılacak  türü, su ürünleri tesislerinin yerini, mahiyetini, mali yönünü, mimari  çizim ve inşaat hesaplarını, keşif metraj cetvellerini, yetiştiricilik  tekniğini ve üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış  belgeler ile kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin  bütününü, 

Müteşebbis: Su ürünleri  yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel  kişiliği, 

Açık Deniz Yetiştiriciliği (Off-shore): Denizlerde, kapalı koy ve körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk  metre olan yerlerde, uygun teknolojiler kullanılarak, ağ kafeslerde  yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini, 

Filtrasyon Sistemi: Değişik tipte  filtreler kullanılarak, yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılan suda  oluşan atıkların tutulduğu sistemleri, 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi: Su  ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlık merkez  teşkilatınca verilen belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar


Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar 

MADDE 5 Su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla  kurulacak tesis yerlerine ilişkin genel hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Karada, bir su kaynağı üzerinde birden fazla tesis kurulması ve  bir tesisten çıkan suyu diğer tesislerin kullandığı durumlarda; Su  Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Su Ürünleri Üretme İstasyonları veya  ilgili bilimsel kuruluşlardan, tesisler arasındaki mesafe ile su  debisinin yeterli miktarda olduğunun ve suyun yetiştiriciliğe uygun  olduğuna ilişkin raporun belgelenmesi şartıyla, tesisin üretim durumu da  dikkate alınarak, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez  teşkilatı tarafından belirlenir. 

b) Karada kurulacak yetiştiricilik tesislerinde, tesislerin hijyenik  açıdan birbirini menfi yönde etkilemesinin söz konusu olmadığı  durumlarda (kullanılacak suyun ayrı bir kaynaktan sağlanması veya aynı  su kaynağından ayrı bir kanalla alınması), su debisinin tesisler için  yeterli miktarda olması halinde tesisler arasında mesafe şartı aranmaz. 

c) İç su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla, 100 lt/sn ve  daha az debiye sahip su kaynakları üzerinde kurulacak tesislerde, bu  kaynağın tamamını üretimde kullanabilecek üretim kapasitesine sahip  olması gerekir. Ancak, kurulacak tesis için öngörülen yeterli alan  bulmanın mümkün olmadığı bölgelerde, İl Müdürlüğünün bu yönde görüş  bildirmesi halinde bu şart aranmaz. 

d) Baraj gölleri, göletler ve diğer iç su kaynaklarındaki  yetiştiriciliğe tahsis edilecek su yüzeyi alanı ve diğer esaslar,  Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili kurumlar tarafından ortaklaşa  belirlenir. 

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde su ürünleri işletmeleri arasındaki  mesafe ikiyüzelli metreden az olmamak şartıyla, yetiştiriciliğe tahsis  edilecek alan, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı gibi  kriterler esas alınarak oluşturulan İl Müdürlüğü görüşü dikkate alınarak  Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir. 

f) Deniz ve iç sularda ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alan,  rotasyona imkan verecek şekilde, kafeslerin işgal ettiği alanın iki  katından az olamaz. Gerektiğinde kafeslerin yerinin il müdürlüğünce  değiştirilmesi sağlanır. 

g) Denizde ve iç sularda, her türlü can ve mal emniyetinin temini  bakımından, ağ kafeslerin kurulduğu saha ile kuluçkahanelerin denizden  su alım ve deşarj sistemleri şamandıra ve çakar şamandıralar  kullanılarak belirlenir. Denizde seyir emniyeti yönünden, IALA  (Uluslararası Fener Otoriteleri Birliği) standartlarında, gece ve gündüz  mania işaretleri ile gösterilir. İşaretlemede kullanılan şamandıra ve  çakar şamandıralar kiralanan alanın dışına taşamaz. 

h) Denizlerde, çevre düzeni planı çalışmaları sonucunda su ürünleri  yetiştiriciliğine ayrılan alanlarındaki, yetiştiricilik tesisleri  arasındaki mesafe, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı ve  yetiştiricilik teknikleri ile bu konudaki İl Müdürlüğünün görüşü dikkate  alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenir. Çevre düzeni  planı çalışması yapılmayan alanlarda, iki orkinos yetiştiriciliği  (besiciliği) işletmesi arasındaki mesafe ile denizlerde ağ kafes  işletmeleri ve orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) işletmeleri  arasındaki mesafe iki kilometreden; denizlerde ağ kafes yetiştiricilik  tesislerinde bir kilometreden az olmamak üzere, proje kapasitesi, su  derinliği, akıntı hızı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan il  müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından  belirlenir. 

i) Kuluçkahaneler ile diğer su ürünleri işletmeleri ve iki  kuluçkahane arasındaki mesafe, tesislerin proje kapasiteleri, su alım ve  deşarj sistemleri ve üretim teknikleri esas alınarak Su Ürünleri  Araştırma Enstitüleri, Su Ürünleri Üretme İstasyonları veya ilgili  bilimsel kuruluşlarca hazırlanacak rapor ve İl Müdürlüğü görüşü dikkate  alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından tespit edilir. 

j) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli  kullanımının sağlanması için, su ürünleri yetiştiriciliği projelerinin  minimum kapasiteleri Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir. 

k) Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlarda,  soğuk su balıkları yetiştiriciliğinde, 20° C nin üzerindeki su sıcaklık  periyodu ile donma varsa, donmanın başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate  alınarak üretim planlaması yapılır. 

l) Açık deniz (Off-shore) yetiştiriciliği, denizlerde, kapalı koy ve  körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk metre olan yerlerde uygun  teknolojiler kullanılarak yapılır. Ancak, proje kapasitesi, su  derinliği, akıntı hızı ve yetiştiricilik tekniğinin uygun olduğu  durumlarda ise Bakanlık merkez teşkilatının görüşü alınarak, derinliği  kırk metreye ulaşmayan sahalarda da açık deniz yetiştiriciliğine izin  verilebilir. 

m) Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği için ihtiyaç  duyulan kara alanlarının büyüklüğü, Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya  il müdürlüğü tarafından belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetiştiricilik Tesislerinin Kuruluşu, İzin,  
Onay ve Proje İşlemleriMüracaat 
MADDE 6 Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak  amacıyla yapılan müracaatların, değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve  esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen müteşebbisler  Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya il müdürlüğünden izin almak  zorundadırlar. 

b) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler,  dilekçelerine (Ek-1), üzerinde tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği  1/25.000 ölçekli saha haritasını da ekleyerek; yetiştiricilik tesisinin  kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat ederler. İl Müdürlüğünce, on  beş gün içerisinde, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde  inceleme yapılır. Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından  veya üretim sahalarından usulüne uygun olarak su numunesi alınması ve  gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir.  Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek su kalite kriterlerinin, su  yüzeyinin, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası  mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) yetiştiricilik  açısından uygun bulunması halinde, bütün iç su ve deniz işletmeleri ile  kuluçkahanesi bulunan iç su tesisleri için, "Ön Etüd Raporu" (Ek-2);  kuluçkahaneli deniz ürünleri projeleri ile ilgili müracaatlarda ise  Ek-2de ilave olarak, kuluçkahane için, ayrıca "Kuluçkahane Ön Etüd  Raporu" (Ek-3) düzenlenir. Müstakil bütün kuluçkahaneler için ise,  sadece Kuluçkahane Ön Etüd Raporu (Ek-3) düzenlenir. İl Müdürlüğünce,  kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesisin yerinin, su  kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla  ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanarak ön etüt raporuna  eklenir. 

İl Müdürlüğü, ön izin için gerekli olan, müteşebbisin müracaat  dilekçesi ile tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli  harita, su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu, su tahlil sonuç  raporu, kroki ve müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken diğer  belgelerle birlikte (Ek-4), uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık  merkez teşkilatından ön izin talebinde bulunur. 

c) İl Müdürlüğünce, ön izin belgelerini (Ek-4) temin etmesi için  müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir. Bu  sürede gerekli belgelerin tamamlanmaması halinde, müteşebbisin müracaatı  işlemden kaldırılır. Müteşebbisin gerekçeli talebinin uygun görülmesi  halinde İl Müdürlüğünce, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere dört ay  uzatılır ve Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. 

d) Denizlerde ve iç sularda, aynı alanda yetiştiricilik yapmak  amacıyla, birden fazla müracaatın bulunması halinde, ilk müracaat  sonuçlanıncaya kadar, diğer müracaatlar değerlendirilmek üzere  bekletilir. İlk müracaatın gerçekleşmemesi halinde diğer müracaatlar,  müracaat sırasına göre değerlendirmeye alınır. 

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan  müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez  teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır  ve işlemler bu doğrultuda yürütülür. 

Ön İzin 
MADDE 7 Su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulması  amacıyla verilen ön izin ile ilgili genel hükümler aşağıda  açıklanmıştır: 

a) 6 ncı maddedeki işlemlerin tamamlanması halinde müteşebbise,  projesini hazırlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl  Müdürlüğü tarafından on iki ay süreli ön izin verilir. Bu süre  içerisinde, projesini hazırlayıp İl Müdürlüğüne teslim etmeyen  müteşebbisin ön izni, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez  teşkilatınca iptal edilir. Müteşebbisin gerekçeli talebinin İl  Müdürlüğünün uygun görüşüyle Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi ve  bu talebin Bakanlık merkez teşkilatı tarafından uygun bulunması  halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılır. Ancak,  ilgili kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı belgelerini  zamanında tamamlayamayan müteşebbise, Bakanlık merkez teşkilatınca altı  ay daha ek süre verilir. Bir müteşebbise verilecek toplam ek süre on  iki ayı aşamaz. 

b) Ön izin alan veya ön izin alma aşamasında olan müteşebbisler daha  önceki müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, İl Müdürlüğüne  dilekçe ile (Ek-5) müracaat ederler. Bundan sonraki işlemler, 6 ncı ve 7  nci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür. Talep edilen  değişikliğin özelliği göz önünde tutularak, önceden müteşebbis  tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler müteşebbisten  tekrar talep edilmez. Ancak, müracaat tarihi olarak ilk müracaat tarihi  esas alınır. 

c) Ön izin almak için müracaatı bulunan ve işlemleri devam eden  müteşebbisler ile ön izin almış müteşebbisler bu haklarını bir başka  müteşebbise devredemezler. 

Proje Onayı 
MADDE 8 Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinin  onayı ile ilgili genel hükümler aşağıda açıklanmıştır: 

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan  müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı  ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar. 

b) Proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından  belirlenen proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır. Proje  hazırlamaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan  uygulama projesinin keşif-metraj cetvelleri, ait olduğu yılın,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarıyla, bu fiyatlar  açıklanmamış ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıın açıklayacağı artırım  oranı dikkate alınarak hesaplanır. Proje beş nüsha olarak, onaylanmak  üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir. Müteşebbisler, her bir proje  nüshasına, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından İl Müdürlüklerine  gönderilen, proje konusu ile ilgili şartnamenin noter onaylı bir  suretini eklemek zorundadırlar. 

c) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinin onayında  "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine  uygunluk şartı aranır ve bu şartın sağlandığına dair belge projeye  eklenir. 

d) Denizlerde ve iç sularda uygulanacak yetiştiricilik projelerinin  onay mercileri Bakanlık merkez teşkilatınca hazırlanacak genelgeler ile  belirlenir. 

e) Onay yetkisi İl Müdürlüğünde olan projeler onaylandıktan sonra,  projenin bir nüshası il müdürlüğünde kalır. Bir nüshası onayı müteakip  on beş gün içinde Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. İl  müdürlüğünce onaylanan projeler için kiralama söz konusu ise, kiralama  teklifi bir nüsha proje ile birlikte, ilgili kuruluşa yapılır ve  sonucundan Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. Onaylanmış  projenin diğer iki nüshası ise müteşebbise verilir. 

f) Onay yetkisi Bakanlık merkez teşkilatında olan projeler, Bakanlık  merkez teşkilatına gönderilmeden önce İl Müdürlüğü tarafından incelenir  ve varsa eksikleri tamamlatılır. Beş nüsha olarak düzenlenen proje, İl  Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte onay için Bakanlık merkez  teşkilatına gönderilir. 

g) Onay yetkisi Bakanlık merkez teşkilatında olan projeler  onaylandıktan sonra, bir nüshası Bakanlık merkez teşkilatında kalır.  Onaylanan proje için kiralama söz konusu ise, projenin bir nüshası  kiralama için ilgili kuruluşa yapılacak müracaat sırasında kullanılmak,  iki nüshası müteşebbise verilmek ve bir nüshası da İl Müdürlüğü  arşivinde muhafaza edilmek üzere dört nüsha proje il müdürlüğüne  gönderilir. 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi 

MADDE 9 Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine  yetiştiricilik belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda  açıklanmıştır: 

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, kiralama işlemlerini  tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, "Su Ürünleri  Yetiştiricilik Belgesi" almak için İl Müdürlüğüne müracaat edilmek  zorundadır. İl müdürlüğü, tesis sahibinin müracaatından sonraki on beş  gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak, düzenleyecekleri "Su  Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi (Ek-6/a ve b) ekinde, Bakanlık merkez  teşkilatınca hazırlanacak olan, denetim raporu ile birlikte, onay için  Bakanlık merkez teşkilatına gönderir. 

b) "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" her tesis için bir adet  tanzim edilir. Onaylanan asıl belge müteşebbise verilir; tasdikli birer  fotokopisi Bakanlık merkez teşkilatı ve İl Müdürlüğünde dosyalanır. 

c) Söz konusu belge, tesisin idari binasında kolaylıkla görebilecek  bir yerde asılı durur. 

d) Proje değişikliği, proje devri, isim değişikliği ve benzeri  durumlarda, yetiştiricilik belgesi iptal edilerek yeni duruma uygun Su  Ürünleri Yetiştiricilik Belgesiin düzenlenmesi için; proje ile ilgili  olarak, kiralama yapılan kuruluştan da devir işlemleri  sonuçlandırıldıktan sonra, daha önceki "Su Ürünleri Yetiştiricilik  Belgesi" nin aslı iptal edilmek ve yeni duruma uygun olarak düzenlenmiş  "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi (Ek-6/a ve b) onaylanmak üzere,  "Denetim Raporu" ile birlikte Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

e) Herhangi bir nedenle faaliyetlerine son verilen su ürünleri  yetiştiricilik tesislerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgeleri, iptal  edilmek üzere İl Müdürlükleri tarafından Bakanlık merkez teşkilatına  gönderilir. 

f) Herhangi bir nedenle üretime ara verecek olan müteşebbisler, ara  verme gerekçesini ve süresini belirten dilekçelerine yetiştiricilik  belgesinin aslına eklemek suretiyle İl Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu  tesislere ait yetiştiricilik belgelerinin asılları, söz konusu tesis  yeniden üretime başlayıncaya kadar İl Müdürlüklerinde muhafaza altında  tutulur. Söz konusu durumla ilgili olarak İl Müdürlükleri tarafından  Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. 

g) Müteşebbisler, daha önce Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl  Müdürlüğü tarafından verilen yetiştiricilik belgelerini, yenileri ile  değiştirmek için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl  içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederler. 

h) Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda  bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar. 

Projenin İptal Edilmesi 

MADDE 10 Su ürünleri yetiştiricilik tesis  projelerinin iptalini gerektiren genel hükümler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurulacak tesis ile ilgili olarak, tamamlanması gereken kiralama  işlemlerinden, en son tamamlanan kiralama işlemi ile ilgili kiralama  tarihi başlangıç kabul edilerek, termin planında öngörülen sürenin  bitimini takip eden bir yıl içerisinde, yatırımını tamamlayıp üretime  geçmeyen müteşebbisin projesi iptal edilir. Müteşebbisin gerekçeli  talebi ve bu talebin Bakanlık merkez teşkilatınca uygun bulunması  halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılır. Sürenin  aşılması durumunda, onayı il müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl  Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Onayı  Bakanlık merkez teşkilatınca yapılan projelerin iptali ise, İl  Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır. 

b) Yetiştiriciliği olumsuz etkileyebilecek nitelikte, sonradan  oluşan veya varlığı sonradan anlaşılan çevresel, fiziksel ve kimyasal  etkenler veya doğal afetler nedeniyle (a) bendinde belirtilen sürenin  aşılması proje iptal nedeni olarak kabul edilmez. Bu durumda,  müteşebbise altı aylık karar verme süresi tanınır ve altı ay sonunda  müteşebbis tarafından, kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırıcı faaliyet  yürütmek veya yer değişikliği gibi çözüme yönelik bir teklif gelmemesi  durumunda proje iptal edilir. Bu kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırmaya  yönelik bir faaliyet teklifi gelmesi ve bu önerilen bu faaliyetin uygun  bulunması halinde, teklif edilen uygulama için yeterli olacak ek süre  verilir. Altı aylık karar verme süresi içinde, müteşebbis projede  değişiklik önerisinde bulunursa, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki  hükümler uygulanır. Bu madde kapsamına giren projelerle ilgili karar  merci, projeyi onaylayan mercidir. 

c) Su ürünleri avlak sahalarının yetiştiricilik veya ıslah amacıyla  projeli olarak kiralanması halinde; proje iptali için, termin planında  her bir yıl için yapılacağı taahhüt edilen yatırımların, o yılın  üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gerekçesiz olarak yerine  getirilmemesi ve bu durumun İl Müdürlüğünce bir raporla tespit edilerek  Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi durumunda, Bakanlık merkez  teşkilatı tarafından proje iptal edilir. 

d) Müteşebbisin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kira  sözleşmesi feshedilen tesislerin projeleri de iptal edilir. Onayı İl  Müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl Müdürlüğünce yapılır ve  Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Onayı Bakanlık merkez  teşkilatınca yapılan projelerin iptali ise, İl Müdürlüğünün teklifi  üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır. 

Proje Değişiklikleri 

MADDE 11 Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinde  değişiklik yapılması durumunda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda  belirtilmiştir: 

a) Projelerinde, tür değişikliği, kapasite artırımı/azaltılması,  alan artırımı/azaltılması, ek ünite kurmak ve yer değişikliği yapmak  isteyen müteşebbisler, tesislerin bulunduğu İl Müdürlüğüne dilekçe  (Ek-7) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6 ncı, 7  nci ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır. 

b) Talep edilen değişikliğin özelliği göz önünde tutularak, önceden  müteşebbis tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler  müteşebbisten tekrar talep edilmez. 

c) Değişiklik taleplerinden tür değişikliği için yeni proje; ek  ünite kurulması ve kapasite artırımı/azaltılması için revize proje  istenir. Alan artırımı/azaltılması ve yer değişikliği için herhangi bir  proje istenmeyip, seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili belgeler ile yeni  yerleşim planı ikmal edilir. Kapasite artırımı/azaltılması ile alan  artırımı/azaltılmasının birlikte söz konusu olması durumlarda ise, hem  revize proje, hem de seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili belgeler  istenir. 

d) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin kuruluşu  sırasında veya üretime geçtikten sonra proje değişikliklerine konu  değişikler haricinde, onaylı projelerinin esasını bozmayacak nitelikteki  her değişiklikle ilgili olarak (kafes/havuz şekli, kafes/havuz  büyüklüğü, kafes/havuz sayısı, yetiştiriciliği yapılacak su ürünlerinin  biyolojik özellikleri ve üretim teknikleri benzer olan tür  değişiklerinde) izin almak ve yeni duruma uygun vaziyet planını  onaylatmak zorundadırlar. Bu değişikliklerle ilgili izin ve onay merci,  projeyi onaylayan mercidir. 

Mecburi Yer Değişikliği 

MADDE 12 Çevre Düzeni Plan Çalışmaları uygulamaları veya  hukuki, teknik, güvenlik ve benzeri zorunlu sebepler nedeniyle, mevcut  bir yetiştiricilik tesisinin yer değişikliği konusundaki zorunluluğun  Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından müteşebbise  tebliğ edilmesi halinde, müteşebbis, tesislerinin taşınacağı yerdeki İl  Müdürlüğüne dilekçe (Ek-8) ile müracaat eder. Bu müracaatlar, projelerde  yer değişikliği kapsamında değerlendirilir ve işlemler 11 inci  maddedeki esaslara uygun olarak yapılır. 

Deneme Üretimi 

MADDE 13 Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde  uygulanacak deneme üretimleri ile ilgili genel hükümler aşağıda  belirtilmiştir: 

a) Mevcut tesislerinin bir bölümünde deneme üretimi yapmak isteyen  müteşebbisler, tesisin bulunduğu İl Müdürlüğüne ekinde yapılacak deneme  üretimi ile ilgili, amaç, gerekçe, materyal, metod ve süreyi de ihtiva  eden detaylı bir raporun yer aldığı dilekçe ile müracaat ederler. Söz  konusu müracaatlar, İl Müdürlüğünün de görüşü belirtilerek Bakanlık  merkez teşkilatına iletilir. Deneme üretimlerine izin verme yetkisi  Bakanlık merkez teşkilatına aittir. 

b) Hiç tesisi olmadığı halde deneme üretimi yapmak isteyen  müteşebbisler, deneme tesislerinin kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne  dilekçe (Ek-9) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6, 7  ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.  Ancak, tesisle ilgili proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı  tarafından hazırlanacak proje dispozisyonu esas alınır. 

Proje Devri 

MADDE 14 Su ürünleri yetiştiricilik tesis ve  projelerinin devir işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda  belirtilmiştir: 

a) Su ürünleri tesislerini gerçek veya tüzel kişilere devretmek  isteyen müteşebbisler, tesislerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne,  Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek belgeleri ikmal ederek dilekçe  (Ek-10) ile müracaat ederler. 

b) Projesi Bakanlık merkez teşkilatı tarafından onaylanmış  projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, İl Müdürlükleri  tarafından Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Bakanlık merkez  teşkilatının uygun görüşü alınarak İl Müdürlüğü tarafından kiralama ile  ilgili kuruluşa iletilen proje devirleri ile ilgili işlem, ilgili  kuruluşun onayından sonra tamamlanmış olur ve sonuç İl Müdürlüğünce  Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Projesi İl Müdürlüğü tarafından  onaylanmış olan projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, İl  Müdürlüğünün uygun görüşü ile Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Bu  teklifler, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından da uygun bulunması  halinde, İl Müdürlüklerince ilgili kuruluşa gönderilir. Devir işlemi  gerçekleştikten sonra, konu ile ilgili olarak Bakanlık merkez  teşkilatına bilgi verilir. 

c) Projeyi devralan gerçek veya tüzel kişiler, şartnamenin noter  onaylı bir suretini İl Müdürlüğüne teslim ederler. Şartnamenin bir  kopyası İl Müdürlüğü tarafından Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Yetiştiricilik Tesislerinde Aranacak Şartlar

Orkinos Yetiştiriciliği 

MADDE 15 Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği)  tesislerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğe  ve 23/3/2003 tarihli ve 25057 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2003/9  nolu "Orkinos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yetiştiriciliği  (Besiciliği) Hakkında Tebliğ"e ve bu çerçevede Bakanlık tarafından  yayımlanan diğer talimatlara uygun olarak yürütülür. 

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

MADDE 16 /b> Organik su ürünleri yetiştiriciliği  projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun  olarak yürütülür. Üretimle ilgili olarak ise, organik tarımın esasları  ve uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan mevzuat esaslarına uyulur. 

Entegre Tesis Kurulması 

MADDE 17 - İçinde su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve  bununla bağlantılı diğer bir faaliyeti de barındıran entegre su ürünleri  projelerinin, sadece su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bölümü  değerlendirmeye alınır ve bu müracaatlarla ilgili olarak 6 ncı, 7 nci ve  8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır. 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 
Yumurta,Yavru ve Damızlık Materyali İthali

Yumurta, Yavru ve Damızlık Su Ürünlerinin  İthalinde Aranacak Şartlar 

MADDE 18 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan  yumurta, yavru ve damızlık su ürünlerinin ithalinde aranacak şartlar  aşağıda belirtilmiştir: 

a) Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yumurta, yavru ve  damızlık materyalin ithali Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl  Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ithalat işlemiyle ilgili ikmal edilmesi  gereken belgeler Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir. 

b) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için yumurta, yavru ve  damızlık materyal ithal edecek olan müteşebbisler, yetiştiricilik  tesisinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler  (Ek-11). İl Müdürlüğünce, talep edilen yumurta, yavru ve damızlık  materyali ile ilgili olarak ihtiyaç belgesi (Ek-12) düzenlenir. Daha  sonra, müteşebbis dilekçesi, hazırlanan ihtiyaç belgesi ve söz konusu  ithal işlemi ile ilgili diğer belgeler Bakanlık merkez teşkilatına  gönderilir. Bakanlık merkez teşkilatı tarafından uygun görülen ithalat  talepleriyle ilgili olarak, kontrol belgesi düzenlenir ve onaylanır.  Düzenlenen Kontrol Belgesi ile birlikte, birer suret menşei belgesi,  sağlık belgesi ve proforma fatura, ithal materyalinin teslim alınacağı  gümrüğün bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne gönderilir. 

ALTINCI  BÖLÜM 
Teknik Personel İstihdamı

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Teknik  Personel İstihdamı 

MADDE 19 Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde teknik  personel istihdamına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine  göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte  mezunu teknik personel istihdam edilir. 

Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim  kapasiteleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık merkez teşkilatınca  hazırlanacak genelgeler ile belirlenir. İstihdam edilen teknik  personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir. 

b) Kuluçkahanelerde ise, kapasiteye bakılmaksızın en az bir teknik  personel istihdam edilir ve " Teknik Sorumlu Müdür " olarak  görevlendirilir. 

c) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde veya kuluçkahanelerde,  tesisin sahibinin bu maddenin (a) bendinde özellikleri bildirilen teknik  personelin şartlarını haiz olması halinde, bu müteşebbisin kendisi  teknik personel olarak kabul edilir. 

d) Halihazırda faaliyette olan su ürünleri yetiştiricilik tesisleri  ve kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür  atamaları ilgili uygulamalarını altı ay içerisinde İl Müdürlüğüne  "Teknik Sorumlu Müdür Atama ve Teknik Personel İstihdam Formu" (Ek-13)  doldurarak bildirirler. 

e) Yeni kurulacak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve  kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür  atanması ile ilgili yükümlülüklerini, Su Ürünleri Yetiştiricilik  Belgesine müracaatları esnasında yerine getirirler. 

f) Teknik personel istihdamına esas kabul edilen üretim kapasitesi  olarak, üretime yeni başlayan işletmeler için, yetiştiricilik belgesi  tanziminden önce düzenlenen; halihazırda üretimde olan işletmeler için  ise her yıl periyodik olarak düzenlenen denetim raporlarından, o  işletmeye ait olan en son denetim raporundaki üretim miktarı esas  alınır. Bundan sonraki yıllarda ise, teknik personel istihdamına esas  kabul edilen üretim kapasitesi olarak, her yıl periyodik olarak  düzenlenen denetim raporlarındaki üretim miktarı esas alınır. 

YEDİNCİ  BÖLÜM 
Su Ürünleri Sağlığı

Su Ürünleri Sağlığının Korunması İçin Alınacak  Tedbirler 

MADDE 20 - Su ürünleri yetiştiriciliğinde su ürünleri  sağlığının korunması için alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bakanlık, su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı su alanlarının  ve su ürünleri sağlığının korunması için her türlü tedbiri almaya ve  aldırtmaya yetkilidir. 

b) İşletmelerdeki ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılır veya  kireçli çukurlara gömülerek imha edilir. 

c) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu  veya bulgusu ortaya çıktığında bu durumu en kısa zamanda tesisin  bulunduğu İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. 

d) Hastalık ihbarı alındığında, yetiştiricilik tesisi İl  Müdürlüklerince izlemeye alınır. Tesiste bulunan canlı veya ölü su  ürünleri ile hastalıkları yayma ihtimali olan her türlü araç, gereç,  alet ve ekipmanın ve personelin tesise giriş ve çıkışı il müdürlüğü  yetkililerinin iznine tabi olup; İl Müdürlükleri, hastalık ihbarı alınan  tesislerden gerekli numunelerin alınarak, muayene ve test edilmek üzere  ilgili laboratuvara gönderilmesini sağlar ve hastalığın bulaşma  ihtimali bulunan diğer işletmelerin gerekli tedbirleri almalarını temin  eder. 

e) Hastalık karadaki yetiştiricilik tesislerinde gerçekleşmiş ise,  bütün havuzlar temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için tahliye edilir.  Klinik hastalık belirtisi gösteren tüm yumurtalar, balıklar veya diğer  su ürünleri İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ve yine yetkililer  tarafından önerilecek yöntemle yok edilir. 

f) Balıkların, yumurtaların, gametlerin veya diğer su ürünlerinin  uzaklaştırılmasından veya bertaraf edilmesinden sonra, havuzlar,  donanımlar ve hastalık bulaşması olası her türlü malzeme, alet ve  ekipman, hastalığın ortaya çıkmasına, yayılmasına veya sağ kalmasına yol  açabilecek her türlü riski ortadan kaldıracak şekilde, İl Müdürlüğü  yetkililerince önerilecek şekilde temizlenir, dezenfekte edilir. 

g) Hastalık riskinin ortadan kalktığı ve gerekli önlemlerin  uygulandığı İl Müdürlüğünce belirlenmeden ve tesise bildirilmeden  yetiştiricilik tesisinin faaliyetine izin verilmez. 

h) Hastalık soruşturması, alınan önlemler, uygulamalar ve sonuçları,  İl Müdürlüğünce rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. 

i) Kuluçkahanelerde ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde  kullanılan her türlü ilaç ve benzeri kimyasal maddeler, veteriner hekim  reçetesine bağlı olarak kullanılır. Gerekli görüldüğü takdirde,  majistral reçete ile ilaç kullanımı da yapılabilir. Tesiste kullanılan  ilaçların reçetelerinin birer örneği mutlaka muhafaza edilir. 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM 
Çevresel Etki ve Koruma

Çevresel Etki ve Koruma ile İlgili Alınacak  Önlemler 

MADDE 21 Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde  çevresel etki ve koruma ile ilgili alınacak önlemler aşağıda  belirtilmiştir: 

a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinde "Çevresel Etki  Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı  aranır. 

b) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kuruluş ve  işletme aşamasında çevreyi koruyacak tedbirleri almak zorundadır. Bu  çerçevede, tesis atıkları bulundukları su ortamına verilmez; suyun  kalitesini bozacak, çevreye, insan ve su ürünleri sağlığına zarar  verecek her türlü materyal ile malzeme kullanılmaz. 

c) Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri sürdürülürken görsel  kirliliğe yol açmayacak her türlü önlem alınır. Bu çerçevede, özellikle,  yetiştiricilikte kullanılan yemlerin torbaları ve diğer atıklar düzenli  bir şekilde tesislerden uzaklaştırılır. Ayrıca, karadaki yapılar  bulundukları ortamla uyumlu bir şekilde dizayn edilir ve dış cepheleri  bulundukları ortama uygun şekilde boyanır. 

d) Yetiştiricilik tesislerinde üretilen türün doğaya kaçmasını  önlemek için gerekli tedbirler alınır. 

e) Karadaki su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ile  kuluçkahanelerde alıcı ortama bırakılan sular, Su Ürünleri  Yönetmeliğinde bildirilen değerlere uygun olmak zorunda olup, tesislerde  bu şartları sağlayacak nitelikte arıtma sistemleri kurulur. 

f) Halihazırda arıtma sistemi bulunmayan işletmeler, yerleşim  planlarında gerekli değişikliği yaparak, bu ünitelerin yer aldığı ve  teknik özelliklerinin de belirtildiği yeni yerleşim planlarını  onaylatmak üzere ilgili İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar.  Söz konusu değişiklikler ile ilgili onay merci de, projeyi onaylayan  mercidir. Söz konusu tesisler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden  itibaren bir yıl içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmek  zorundadırlar. 

DOKUZUNCU  BÖLÜM 
Denetim

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin  Denetlenmesi 

MADDE 22 - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin  denetlenmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir: 

a) İl Müdürlüğü yetkilileri su ürünleri yetiştiricilik tesislerini  bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetler. 

b) Yetiştiricilik tesislerinde rutin denetimler, İl Müdürlüklerince,  her yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, kuluçkahaneler için ise,  Mart ayında yapılır ve denetim raporu düzenlenir. Denetim raporları,  kuluçkahaneler için, en geç Nisan ayı, yetiştiricilik tesisleri için  ise, Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

c) Denetim raporlarının bir nüshasının denetim ve kontrolün  yapıldığı tesise verilmesi zorunludur. 

d) Bu Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu  diğer mevzuata aykırı yetiştiricilik yapan tesisler ve bunlar tarafından  üretilen ürünler için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili  maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

ONUNCU  BÖLÜM 
Yürürlülük ve Yürütme

Tebliğ, Genelge Hazırlanması 

MADDE 23 - Bakanlık merkez teşkilatı, bu Yönetmeliğin  uygulamasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak  maksadıyla tebliğ, genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde  genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe  girer. 

Yürütme 

MADDE 26 Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve  Köyişleri Bakanı yürütür.