4/2 Amatör Tebliğ (Eski)

D E Ğ İ Ş İ K L İ K

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29828

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/42)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’in Ek-5 indeki ARDAHAN satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ARTVİN

Merkez

Hatila deresi

Şavşat

Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.

Borçka

Karagöl

ARDAHAN

Posof

Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.

Hanak

Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.

Merkez

Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/36)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen genel tanımlardan;

a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi,

ğ) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,

o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder.

 

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,

g) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

ğ) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

h) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

ı) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

i) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

j) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,

k) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

l) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ö) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

r) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.)

s) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

ş) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

 

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

Avlanması yasak olan türler

MADDE 7 – (1) Çizelge - 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.

 

Çizelge 1 - Avlanması tamamen yasak olan türler

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo coruhensis

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Gerardias avaglia

Güneşlenen
köpek balığı

Cetorhinus maximus

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Köpek balığı

Galeorhinus galeus

Minare

Cerithium vulgatum

Dikburun köpek

balığı

Lamna nasus

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Mahmuzlu Camgöz

Squalusacanthias

Pina

Pinna nobilis

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta

Mühreler

Lamellaridae

Chelonia mydas

Maya

Maia squinado

Dermachelys coricea

Fok

Monachus monachus

Trionyx triunguis

Yunus ve Balinalar

Catecea

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Zostera nolti

Spongia agaricina

Mersin balıkları

Acipencer spp.

Hippospongia communis

Orfoz

Epinephelus marginatus

Yağlı balık

Garra rufa

Lagos

Epinephelus aeneus

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

 

Yemlik balıklar

MADDE 8 – (1) Çizelge-2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

Çizelge 2 - Yemlik balıklar

Türkçe Adı

Latince adı

Türkçe Adı

Latince adı

Çaça

Sprattus sprattus

Tatlısu kaya balığı

Proterorhinus marmoratus

Horozbina

Blennius sp.

Tirsi

Alosa fallax nilotica

İnci balığı

Alburnus alburnus

Sardalya

Sardinella aurita

İstavrit

Trachurus sp.

Sardina pilcardus

İzmarit

Maena smaris

Tatlısu kolyozu

Chalcalburnus mossulensis

Gümüş

Atherina boyeri

Alburnus mossulensis

 

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

 

Genel hususlar

MADDE 9 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça; belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.

(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

 

Çizelge 3 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Gökkuşağı alabalığı

Oncornhychus mykiss

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.

Turna

Esox lucius

Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 11 – (1) Çizelge-4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

Çizelge 4 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Güneş levreği

Lepomis gibbosus

Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.

Tilapya azmanı

Tilapia sp.

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları

Carassius sp.

Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia

Gambusia holbrooki

Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

Çizgili sazan (Çakıl balığı)

 

Pseudorasbora parva

Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir

Gümüş

Atherina

boyeri

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 12 – (1) Çizelge - 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

Çizelge 5 - İçsu balıkları

Türler

Latince adı

Boy Limiti
(en az)

Alıkonulabilir Miktar (en fazla)

Doğal alabalık (Bütün türler)

25 cm.

3 adet

Gökkuşağı alabalığı

Oncorhynchus mykiss

Yok

10 adet

Sazan

Cyprinus carpio

40 cm.

5 adet

Kadife

Tinca tinca

26 cm.

10 adet

Sudak

Sander lucioperca

26 cm

10 adet

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18 cm.

kg

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20 cm.

kg

Siraz

Capoeta tinca

20 cm.

kg

Turna

Esox lucius

40 cm.

5 adet

Yayın

Silurus glanis

90 cm.

1 adet

Karabalık

Capoeta trutta

22 cm.

10 adet

Fırat turnası

Luciobarbus esocinus

50 cm.

1 adet

Maya

Luciobarbus xanthopterus

50 cm.

1 adet

Şabut

Arabibarbus grypus

45 cm.

1 adet

Diğer türler

-----

Yok

kg

 

(2) Çizelge - 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

(7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1).

 

Çizelge 6 - Zaman yasakları

Türler

Bölgeler/İller

Yasak Dönem

Sazan

Kadife

Siraz

Yayın

Tatlısu kefali

(akarsular hariç)

Diğer türler

 

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla,  Osmaniye

1 Mart

31 Mayıs

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat

1 Nisan

30 Haziran

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler)

Tüm Bölgeler

1 Ekim-28 Şubat

Gökkuşağı alabalığı

Orman içi sular hariç

Yok

Sudak

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Turna

Tüm Bölgeler

15 Aralık-31 Mart

Tatlısu kefali

Akarsular (Orman içi akarsular hariç)

Yok

 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 13 – (1) Ek-5 ve ek-6’da belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

 

İçsularda amatör avcılık

MADDE 14 – (1) Ek-5’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-6’da yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

 

 

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(11) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 15 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;

a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.

b) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 16 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.

 

Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

Türler

Latince  adı

Boy/ağırlık

limiti

(en az)

Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Zaman

Yasağı

Akya

Lichia amia

40 cm

1 adet

15 Nisan-15 Mayıs

Ahtapot

Octopus vulgaris

1 kg

3 adet

15 Nisan - 31 Ekim

Barbunya

Mullus barbatus

13 cm

Kg

-

Çipura

Sparus aurata

20 cm

Kg

-

İstavrit

Trachurus trachurus

13 cm

Kg

-

Kalkan

Scopthalmus sp.

45 cm

1 adet

15 Nisan-15 Haziran

Kefal

Mugil sp.

20 cm

Kg

-

Kılıç

Xiphias gladius

125 cm

1 adet

15 Şubat-15 Mart

1 Ekim-30 Kasım

Kolyoz

Scomber japonicus

18 cm

Kg

-

Kırma (Kırmızı)Mercan

Pagellus erythrinus

15 cm

Kg

-

Levrek

Dicentrarchus labrax

25 cm

Kg

-

Mavi Yüzgeçli Orkinos*

Thunnus thynnus

115 cm

1 adet

15 Ekim-15 Haziran

Palamut

Sarda sarda

25 cm

Kg

1 Nisan – 14 Ağustos

Pisi

Pleuronectes limanda

20 cm

Kg

-

Sinagrit

Dentex dentex

35 cm

Kg

-

Tekir

Mullus surmuletus

11 cm

Kg

-

Uskumru

Scomber scombrus

20 cm

Kg

-

Yazılı orkinos

Euthynnus alletteratus

45 cm

2 adet

-

Karagöz

Diplodus vulgaris

18 cm

Kg

-

Lüfer

Pomatomus saltatrix

18 cm

Kg

-

Sargos

Diplodus sargos

21 cm

Kg

-

Eşkina

Sciana umbra

25 cm

3 adet

-

Mavi Yengeç

Callinectes sapidus

13 cm

Kg

-

İstakoz

Homarus gammarus

25 cm

1 adet

-

Deniz Böceği

Palinurus vulgaris

25 cm

1 adet

-

Diğer türler

-----

Yok

Kg

-

* Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır. (www.tarim.gov.tr/BSGM)

 

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

 

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 17 – (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

(5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

 

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 18 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2),

b) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-3);

1) Kekova Adası mevkiinde;

- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-1),

- (36° 10' 32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-3-4),

4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-5),

5)İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-3-6),

6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-3-7),

c) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4),

ç) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5),

d ) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6),

e) Muğla ili Hisarönü Körfezinde; (Harita-7),

1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-7-1),

2) (36°46.361' N - 28°02.223'  E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-2)

3)Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-3),

4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-7-4),

f) Muğla ili Gökova Körfezinde (Harita-8);

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-1),

2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815'  E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),

4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-4),

5) Akyaka’da;  (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-5),

6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-6),

g) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-9),

ğ) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda  (Harita-10),

h) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), (39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-11),

ı) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-12);

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(2) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 20/5/2016 tarihli Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak,  1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

 

Cezalar

MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir. Elde edilen ürünlere el konulur.

(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari para cezası, ürünlere ve istihsal vasıtalarına el konulması gibi idari yaptırım kararları verilir.

 

Yasak kararları

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2020 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

HARİTALAR

Tebliğ içerisinde atıf yapılan haritalardan; alt numaralı olanlar, ana numarayı taşıyan Harita içinde yer almaktadır.

Ek- 1

Ek- 2


Ek- 3


Not:  Bu belge bir nüshası koçanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

 

Ek-4 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi


Not: Bu belge Su Ürünleri Bilgi Sisteminden (SUBİS) çıkarılır.

Ek- 5 Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular

İL

İLÇE

İÇ SU ADI

ADANA

Akyatan, Tuzla gölleri.

Hakkıbeyli Göleti.

ADIYAMAN

Gölbaşı

Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.

Kahta

Dot, Mülk göletleri.

AFYONKARAHİSAR

Merkez

Akdeğirmen Barajı

AĞRI

Balık Gölü.

ANKARA

Beypazarı

Dikenlidere

Çubuk

Karagöl Göleti.

Haymana

İkizce Göleti.

Çamlıdere

Çamkoru Göleti.

Güdül

Sorgun Göleti. Süvari Çayı.

Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar (Peçenek) Barajı.

ANTALYA

Gazipaşa

Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları.

Elmalı

Avlan Gölü.

Alanya

Üzümdere

ARDAHAN

Posof

Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.

Hanak

Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.

Merkez

Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).

Şavşat

Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.

ARDAHAN

Merkez

Toro (Toros) deresi

Hanak

Kasrit deresi, Çengelek suyu

Posof

Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla dereleri

BARTIN

Merkez

Çobanoğlu Göleti.

Ulus

Derbentdere (Yemişen Çayı).

BİLECİK

Merkez

Selöz Göleti

BİTLİS

Nemrut Gölü.

BOLU

Mengen

Geyik gölü, Hızardere, Şirinyazı Göleti.

Yedigöller

Ayıkaya, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları

Kıbrıscık

Karagöl.

Göynük

Sünnet Gölü. Çubuk Gölü.

Merkez

İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl

BURSA

Merkez

Ericek, Deliçay, Cerrahdere, Elmalı Köyü dereleri

Osmangazi

Aras Dere.

ÇANAKKALE

Bayramiç

Handeresi,

ÇANKIRI

Çerkeş

Ağılı, Beşir dereleri ve kolları.

ÇORUM

Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri.

DENİZLİ

Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi.

DÜZCE

Akçakoca

Karadere, Deredibi dereleri.

Yığılca

Sarıdere, Işıyan dereleri.

Gölkaya

Hızar,  Tez, Yılankaya, Ilıca, Metik dereleri.

ERZİNCAN

Merkez

Erzincan Barajı (Göyne).

Kemah

Dereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü çayları

İliç

Çaltı, Karabudak Çayı.

Tercan

Yayla, Konarlıdereleri

Refahiye

Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere.

Ek- 5 Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular (DEVAMI)

İL

İLÇE

İÇ SU ADI

ESKİŞEHİR

Kunduzlar Barajı,

Yapıldak, Kanlıpınar göletleri.

GAZİANTEP

Tahtaköprü Baraj Göleti

GİRESUN

Dereli

Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü.

Alucra

Yeşilyurt Deresi.

Doğankent

Kavraz Deresi

Bulancak

Aygır Gölü.

GÜMÜŞHANE

Torul

Çitderesi ve kolları.

Kelkit

Balahor Deresi.

Kürtün

Erik deresi, Aksu deresi ve Komanyurt deresi

HATAY

Kırıkhan

Gölbaşı Gölü.

ISPARTA

Şakikaraağaç

Hizardere, Pınargözü Deresi, Köprüçay Irmağı

Kovada Gölü Kanalı.

İSTANBUL

Çatalca

Motordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti.

Eyüp

Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi.

İZMİR

Selçuk

Barbun, Gebekirse gölleri.

Menderes

Tahtalı Barajı.

KARABÜK

Yenice

Baklabostan, Örencik, Eşrefağa, Karakaya, Kızılkaya, İncedere, Şeker dereleri

Safranbolu

Gürleyik deresi.

Merkez

Baklabostan, Eşrefağa dereleri.

KASTAMONU

Merkez

Taşlık göleti.

Devrekani

Kulaksızlar Barajı, Terzi Göleti

İhsangazi

Obruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları.

Küre

Andaz, Küre dereleri.

Taşköprü

Küçüksu, İncesu göletleri

Tosya

Kösençayırı, Sekiler göletleri.

İnebolu

Ezine, İlişi, Zerva çayları

KAYSERİ

Akköy ve Karakuyu göletleri.

KIRKLARELİ

Vize

Kazandere, Pabuçdere, Yenesuyu.

Demirköy

Velikadere.

KAHRAMANMARAŞ

Merkez

Fırnız Çayı.

Göksun

Terbüzek ve Kömürsuyu, Hüseyinli Dereleri.

Ekinözü

Nergele Çayı.

Elbistan

Hurman Çayı

Çağlayancerit

Nurhak

Göksu Çayı.

MERSİN

Anamur

Sultansuyu Çayı.

Tarsus

Cocak Deresi.

MUĞLA

Ortaca

Sülüngür Gölü

MUŞ

Merkez

Dağdap ve Çobandağ gölleri.

Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.

Bulanık

Haçlı ( Kazan) Gölü.

NEVŞEHİR

Acıgöl

Tatlarin Barajı.

Avanos

Ayhanlar Barajı.

NİĞDE

Merkez

Gebere Barajı.

Altunhisar

Altunhisar Göleti.

RİZE

Hemşin

Tezina deresi.

İkizdere

Anzer deresi.

Çamlıhemşin

Tar (Tart) deresi.

Ek- 5 Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular (DEVAMI)

İL

İLÇE

İÇ SU ADI

SAKARYA

Hendek

Aksu, Göksu dereleri.

SİNOP

Erfelek

Erfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.

Himmetoğlu çayları.

Ayancık

Yemişli Çayı.Kepez Deresi, İnaltı Çayı

Merkez

Keçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti.

SİVAS

Merkez

4 Eylül Barajı.

Gürün

Gökpınar Gölü.

Hafik

Pusat Özen Barajı.

Divriği

Mursal Barajı.

TEKİRDAĞ

Ergene Nehri

Çorlu Deresi

TOKAT

Ataköy Barajı, Zinav Gölü,

Boldacı, Büget, Güzelbeyli, Karacaören göletleri.

Hampınarı, Çamaltı, Akbelen, Aşağı Güçlü Deresi, Bebek dereleri,

TRABZON

Çaykara

Pirömer Gölü, Balıklıgöl. Balastal Deresi.

Çaykara-Of

Solaklı Deresi.

Köprübaşı

Mahoz deresi

Çaykara

Sağdere, Demirkapı, Arpaözü, Multat, Baca dereleri

Şalpazarı

Adambilmez deresi ve kolları

Tonya

Derindere

Köprübaşı

Mahoz deresi ve kolları

UŞAK

Banaz

Baltacı Göleti.

YALOVA

Termal

Karapınar, Nacaklı, Gökçedere.

ZONGULDAK

Kdz.Ereğli

Gülüç Göleti. Çölemen, Davut, Kayalı dereleri

Devrek

Köpek, Manzut, Dokuzsu dereleri ve kolları

Ek- 6 Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İçsular

İLİ

İLÇESİ

AKARSU ADI

YASAK SINIRLARI

ADANA

Tufanbeyli

Teke deresi

Kayseri sınırından gelen, Teke Deresi' nin  Kınık-Kayapınarı Mahallelerinden Çürükkale Çayı birleşim yerine kadar olan yerine kadar olan kısmı

Akçay ve Çürükkale Çayı

Tufanbeyli'de Akçay ve Çürükkale Çayı olarak devam eden çayın  Polatpınarı Mahallesine kadar olan kısmı

ANTALYA

Manavgat

Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım.

Akseki

Manavgat Çayı

Çayın doğduğu Alihoca Değirmeni mevkiinden başlayarak ırmak boyunca Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan Gerdeme bölgesine kadar olan hat.

Alanya

Alara Çayı

Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge.

Kargı Çayı

Çayın doğuş noktası olan Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.

Dim Çayı

Çayın doğuş noktasından başlayarak akış istikametinde Dim Bucakköyde bulunan köprüye kadar olan bölge.

Sapadere Çayı

Çayın doğuş noktasından başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar.

Boyalıçay,

Kırgeçit Deresi, Kocadere,

Akçay Deresi, Gökçesu

Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi,  Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısmı.

Gazipaşa

Direnli Çayı

Çayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar.

Karaman Çayı

Aşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan bölümü.

ARDAHAN

Damal

Bağırsak Deresi

Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura Nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım.

ARTVİN

Borçka

Atanoğlu Deresi

Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı.

Yusufeli

Barhal deresi

Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım.

Bıçakçılar deresi

Kaynağından Altıparmak Kışla mahallesine kadar olan kısım

Yüncüler deresi

Kaynağından başlayıp Çala Köyüne kadar olan kısım

Şavşat

Meydancık Papart deresi

Dere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım.

Murgul

Başköy deresi

Kaynağından başlayıp küre köyü Kamçiret mahallesine kadar olan kısım

BARTIN

Merkez

Arıt Beldesi Karadere

Kaynağından Çöpbey Merkezine kadar olan kısım

Ulus

Kumluca Aksu Deresi

Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar olan kısım

BİNGÖL

Yedisu

Peri çayı

Yoncalık mevkiinden Kığı Özaltın barajına kadar olan kısım

Karlıova

Göynük çayı

Merkez Elmalı köyüne kadar olan kısım.

BİTLİS

Merkez

Bitlis Çayı

Bitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısmı.

DENİZLİ

Çameli

Kanlıçay Deresi

Taşçılar mahallesi Bengüldeyik mevkiinden başlayıp Elmalı Kirazlıyayla Mahallesi Sallanlar mevkii arasında kalan 10 km’lik kısmında.

DÜZCE

Merkez

Samandere

Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısım.

GİRESUN

Merkez

Deregözü Deresi

Melikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısmı.

Bulancak

Bicik

Aydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısmı.

Ezeltere Deresi

Odadüzü köyünden gelen Topalkız deresi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar olan kısım

Küçükdere Deresi

Damuderesi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları

Elmalı Deresi

Pazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.

Dereli

Aksu Deresi

İkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar.

Sarımsak Dere

Uzundere ile birleştiği yerden kaynağına kadar

Tamdere

Kümbet sapağından kaynağına kadar.

Görele

Eğe Deresi

Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.

Görele Deresi

Çatak Kırığından kaynağına kadar.

Espiye

Ekindere

Ayvatdere’den Çakrağa kadar.

Güce

Karaovacık deresi

Karadere ile kesiştiği noktadan kaynağına kadar

Tirebolu

Murtat Deresi

Mursal köyü Mağazadüzü mahallesi değirmenlerden kaynağına kadar tüm kolları ile

Şebinkarahisar

Koruşundere

Asarcık Deresinden kaynağına kadar.

GÜMÜŞHANE

Merkez

Yeşilyurt Deresi

Hayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar.

Karamustafa Deresi

Karamustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısmı.

Şiran

Mertekli Deresi

Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar.

Torul

İkisu Deresi

Yağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar.

Musalla Deresi

Hasköy’den Kocadal Köyüne kadar.

Nivene Deresi

Gülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısmı.

Dağdibi Deresi

Güzeloluk Köyünden Kopuz yaylasına kadar

Kelkit

Çambaşı Deresi

Kirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar.

Balahor Deresi

Balahor Köyünden Balahor  Yaylası ve yukarısı

Kürtün

Süme Deresi

Arpaköy yol ayrımından arpaköye kadar olan kısım. Arpaköy yol ayrımından Seyidali ve Kazmadere Mevkiine kadar olan kısım

ISPARTA

Sütçüler

Kartoz Çayı

Menbaından İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne  kadar olan kısım

Yazılıdere

Kaynağından göle döküldüğü yere kadar.

Aksu

Aksu Çayı

Suyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar.

Katip Deresi

Karacahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar.

MERSİN

Bozyazı

Bozyazı Çayı

Kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar

Tarsus

Kadıncık deresi

Kadıncık deresinin kaynağından başlayarak Kozpınarı köprüsüne kadar olan kısmı

Anamur

Dragon Çayı

Anamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden-

Sugözü Köyüne kadar olan kısım.

Çamlıyayla

Kadıncık Deresi

Membaından Olukkoyağı Köprüsüne kadar   olan kısım ile Cehennem Deresi membaından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım.

Cehennem deresi

Cehennemderesi membaından Pınarlıbük mevkiindeki köprüye kadar olan kısım

K.MARAŞ

Elbistan

Söğütlü Çayı

Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında.

Ceyhan Nehri

Kaynağından Dağdelen HES bendine kadar olan kısım, Hacınınoğlu HES bendi ile Santral Binası arasında kalan kısım

Çağlayancerit

Aksu Çayı

Kaynaktan, Söğütlü Durağı hemzemin geçidi arasında kalan kısım

KAYSERİ

Pınarbaşı

Zamantı Irmağı

Marsis Alabalık Çiftliği ile membaı arasındaki kısım

KOCAELİ

Sapanca Gölü

İSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde.

MALATYA

Arapgir

Söğütlüdere

Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım.

Hekimhan

Hırın Çayı

Aksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım.

Kuruçay

Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım

Doğanşehir

Kapıdere

Küçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar.

Akçadağ

Sultan Suyu

Şıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım.

Darende

Tohma Çayı

Güdül- Hacılar arası

Merkez

Beyler Deresi

Kaynağından itibaren Kindirli'ye kadar olan kısım.

MUĞLA

Köyceğiz

Dalyan Kanalı

Köyceğiz Gölünün kanal girişi olan  Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında.

RİZE

Ardeşen

Tunca deresi

Hala deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım

Ardeşen

Armağan deresi

Zeytinlik mevkiinden membaına kadar olan kısım

Hemşin

Büyükdere deresi

Kantarlı Deresi

Hemşin İlçesine kadar olan kısmı ve kolları

Pazar

Melyat deresi

Mernbaına kadar kollarıyla birlikte olan kısım,

Fındıklı

Çağlayan Deresi

Çağlayan Köyden membaına kadar olan kısmı ve kolları.

Çamlıhemşin

Fırtına Deresi

Şenyuva köyünden itibaren membaına kadar olan kısım ve kolları

Kavron Deresi

Milli Park giriş kapısından membaına kadar

Çayeli

Şairler Deresi

Köprübaşı köyünden membaına kadar.

Sabuncular deresi

Çukurluhoca'dan itibaren membaına kadar olan kısım

İkizdere

Cimil Deresi

İkizdere ile birleştiği yerden Adalar mevkiine kadar

Güneysu

Ballıdere

Güneysu deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısmı

SİNOP

Ayancık

Göğez çayı

İkihavuz-Dörthavuz arası.

SİVAS

Suşehri

Geminderesi

Membaından itibaren Camili Köyü’ne kadar olan kısım

Koyulhisar

Tekkederesi

Membaından itibaren Ordu İli sınırlarında bulunan Arpaalan Köyü çıkışındaki karayolu köprüsü ne kadar olan kısım.

Gürün

Hurmançayı

Membaından itibaren Akdere Köyü Avşar Mezrası karayolu köprüsüne kadar olan kısım

ŞIRNAK

Beytüşşebap

Faraşin Çayı

Göltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım.

Uludere

Günyüzü Deresi

Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km' lik kısım.

Hezil Çayı

Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar 27 km'lik kısım.

İdil

Cehennem Deresi

İdil İlçe sınırları içinde kalan kısım.

Güçlükonak

Dicle Nehri

Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım.

TRABZON

Şalpazarı

Adambilmez Deresi

Geyikli Mahallesindeki kısım ve yan kollar

Köprübaşı

Manahoz Deresi

Vizera Hidro Elektrik Santrali su alma yapısından başlayıp Arpalı Mahallesi

Tonya

Derin Dere

Hoşarlı Mahallesindeki kısım ve yan kolları

Çaykara

Sağdere Deresi

Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.

Demirkapı Deresi

Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar.

Arpaözü Deresi

Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar.

Multat Deresi

Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar.

Baca Deresi

Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar.

VAN

Bahçesaray

Bahçesaray (Müküs) Deresi

Sündüz Deresi ve Handere'nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.

Çatak

Çatak Çayı

Gürpınar ilçesi Taşlıyazı deresinden başlayarak Elmacı deresi dahil olmak üzere.

ZONGULDAK

Devrek

Bolu Çayı

Bolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km' lik kısmı.


Not:  Bu belge bir nüshası koçanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Ek-4 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi