TIRIVIRI YASAĞI VE YASAKLAMA KARARI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı adına 17.03.2005 tarih ve B.050.İLİ.00.60001-106.1617/ 1545 sayılı ve 2005/28 sayılı genelge ile ve İl İdaresi Kanununun 9. maddesi gereğince tırıvırı. Paraşüt adı verilen av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, kullanılması ve satışı konusunda 81 il valiliği tırıvırıya yasak getirdi.

 

ÜLKE GENELİNDE YASAKLAMA KARARI

Rastgele Balıkçı Amatör olta Balıkçıları derneği yetkililerinin, 2005 yılı Ocak ayının 13. günü. Saat 15 de İçişleri Bakanından randevu alarak, Bakanlıkta Müsteşar ve yardımcısı ile yapılan görüşmeler netcesinde Tırıvırının Tüm ülkede yasaklanması ile çalışmalar başlatılmış oldu. Bunun sonucu olarak mart ayında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yolladığı genelge ile TIRIVIRI satışının 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNUN 9. MADDESİ GEREĞİ YASAKLANMASI konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istendi.

TEBLİĞDE YASAKLAMA

Ticari Amaclı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/1 Numaralı Tebliğ ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğde yasaklama aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

" Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır."

Bu konuda üzerimize düşen aynı hatırlatmayı tekrar yapmamız gerekiyor.

AMATÖR BALIK AVCISI ARKADAŞLAR LÜTFEN BU ARACI KULLANMAYIN, KULLANANLARA ZARARLARINI ANLATARAK İKNA ETMEYE ÇALIŞIN. UYARIN.

GEREKİRSE ÇEKİNMEDEN YETKİLİLERE İHBAR EDİN.

İhbarlarınızı değerlendirmekle yükümlü ve yetkili birimler Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler ve Tebliğlerde geçtiği şekilde aşağıya aktarılmıştır.


Koruma ve Kontrolle Görevli Olanlar 
Madde 16.- 
(Su Ürünleri Kanunu- Madde 33)


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.